Governance

Op deze pagina staan alle links naar documenten en reglementen met betrekking tot goed bestuur, toezicht, integer en transparant handelen en verantwoording daarover.

Corporate Governance
WonenBreburg hecht belang aan deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. WonenBreburg onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties.

Het vastleggen van de Governanceregels in statuten en reglementen garandeert geen goede governance in de praktijk van alledag. Daarvoor is meer nodig zoals de kwaliteit van het management en van de toezichthouders en een gezonde relatie tussen het management en de toezichtzichthouders.
WonenBreburg heeft de principes van goede governance vastgelegd in de Governancestructuur WonenBreburg. De documenten die hier bijhoren staan rechts.

Visitatie
Minimaal een keer per vier jaar laat WonenBreburg zich visiteren door een geaccrediteerd visitatiebureau. De laatste visitatie vond eind 2015 plaats. Wij hebben de resultaten van de visitatie kort en bondig samengevat in een infographic weergegeven. Natuurlijk kan het volledige rapport gedownload worden. 

 

Quote van de visitatiecommissie: “Gezien het feit dat de samenleving steeds hogere en andere eisen stelt aan corporaties, komt het voor dat een corporatie, die op ongeveer hetzelfde niveau functioneert als vier jaar geleden, een lager cijfer krijgt dan in de vorige visitatie. WonenBreburg scoort daarentegen aanmerkelijk hoger met 7,7 ten opzichte van 7,1 in 2012.”

Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering. Deze aandachts- en verbeterpunten zijn met onze belangrijkste relaties zoals huurders en gemeenten besproken en komen terug in het Ondernemingsplan.